Bezpieczeństwo w przedszkolu 0


Bezpieczeństwo w przedszkolu jest bardzo ważne zarówno dla rodziców jak i dla dzieci. Nie chodzi bowiem tylko o to, aby oddawać dziecko pod dobra opiekę, ale również o to, aby jak najwcześniej uświadamiać dziecku konieczność dbania o własne bezpieczeństwo.

Mówiąc o bezpieczeństwie w przedszkolu można mówić zarówno o odpowiednim przygotowaniu placówki do przyjęcia dzieci pod opiekę, jak również o prowadzonych w placówce programach wychowawczych.

Bezpieczne przedszkole

Procedury bezpieczeństwa w przedszkolach publicznych regulują przepisy prawa:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

Zgodnie z nimi przedszkole powinno:

- zapewnić bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu,

- zapewnić bezpieczne warunki uczestnictwa dzieci w zajęciach organizowanych przez przedszkole,

- zapewnić bezpieczne warunki pobytu poza obiektami należącymi do placówki.

Ponadto przedszkole powinno:

- zapewnić odpowiedni stan techniczny obiektu i wyposażenia , zgodnie z przepisami

-  wyznaczyć osoby odpowiedzialne za stan techniczny i higieniczny urządzeń sanitarnych i sprzętu

- prowadzić nadzór pedagogiczny pod kątem wymogów bezpieczeństwa i higieny dzieci

- zapewnić właściwą opiekę nad dziećmi przez osoby zaznajomione z zakresem obowiązków i sposobem wykonywania prac

- systematycznie dokonywać przeglądów stanu technicznego budynków i instalacji

- organizować szkolenia dla pracowników z zakresu BHP i udzielania pierwszej pomocy

- monitować przestrzeganie zasad postępowania dotyczących bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola, w czasie wycieczek i zajęć w terenie,

Bezpieczny przedszkolak

Dzieci z racji swojego wieku są niejednokrotnie nieświadome zagrożeń dla swojego zdrowia i życia. Dlatego bardzo ważne jest jak najwcześniejsze uświadamianie przedszkolaków z zakresu bezpieczeństwa. Zarówno przedszkole, jak i rodzice powinni konsekwentnie, i systematycznie wpajać dzieciom zasady zapobiegania, i unikania sytuacji niebezpiecznych. Najczęściej mowa tu o zasadach poruszania się po drogach, zakazach odbywania zabaw w miejscach niedozwolonych oraz o zabawach przy użyciu niebezpiecznych przedmiotów. Ponadto warto również dziecku tłumaczyć możliwe zagrożenia wynikające z kontaktu z obcymi osobami oraz obcymi zwierzętami.

Dziecko w wieku przedszkolnym dopiero zaczyna poznawać świat i często nie potrafi odpowiednio ocenić sytuacji a także wynikającego z niej zagrożenia. Odpowiednie programy przedszkolne, jak również tłumaczenia ze strony najbliższych mogą tą sytuację zmienić i zapobiec ewentualnym nieszczęściom.

Programy przedszkolne mające na celu wykształcenie u dzieci odpowiednich kompetencji w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo opierają się głównie na przeprowadzaniu scenek sytuacyjnych, zabawach tematycznych i pogadankach.

Z zakresu bezpieczeństwa na drogach przedszkolak powinien wiedzieć jakie są zasady ruchu drogowego, co może się zdarzyć, gdy nie będzie się ich przestrzegać, do czego służą elementy odblaskowe w czasie poruszania się po ulicy, jaką rolę odgrywa policjant, jak powinno się bezpiecznie podróżować samochodem.

Z zakresu bezpiecznej zabawy dziecko powinno wiedzieć gdzie wolno się bawić, dlaczego nie wolno korzystać z niebezpiecznych przedmiotów, dlaczego niektórych przedmiotów wolno używać tylko pod opieką osoby dorosłej, co zrobić, gdy zabawka się zepsuje, jak zachować się sytuacji, gdy dojdzie do skaleczenia lub innego pogorszenia samopoczucia.

Z zakresu bezpieczeństwa na terenie domu i przedszkola dziecko powinno wiedzieć, że nie wolno samodzielnie korzystać z urządzeń elektrycznych, nie wolno korzystać z kuchenki gazowej, nie wolno używać ostrych narzędzi, nie wolno podchodzić do pracujących urządzeń elektrycznych. W tym temacie warto również dziecko nauczyć najważniejszych numerów telefonów alarmowych lub też zaznajomić je z miejscem, w którym są zapisane.